Projekt

ProjektnamnInformationsinsatser för synliggörande av matkvalitetsmärkningarna Ark- och Presidiaprodukter
ProjektägareSlow Food Sápmi
SamverkanspartnerProducenter, Slow Food International
Projektledare/kontaktpersonAnneli Jonsson
Kontaktuppgift070-650 97 93, anneli@magnat.nu
FinansiärSametinget
Projektperiod2018-2020
SammanfattningProjektet ska bidra till utveckling av traditionella samiska produkter genom kvalitetsmärkningsprogrammet Ark- och Presidiaprodukter inom Slow Food rörelsen och Slow Food Sápmi för att öka allmänhetens intresse för kunskap och därigenom öka efterfrågan samt stärka befintliga och utveckla nya marknader i syfte att skapa nya jobb. Genom Slowfoodrörelsens- och egna informationskanaler inklusive befintliga samiska matföretag ska vi informera, främst om samiska Ark- och Presidiaprodukter såsom Suovas och vår nya Presidiaprodukt Gurpi. 4 nya samiska traditionella produkter ska identifieras varav 2 ska ansökas om till registrering av kvalitetsmärkningen Arken- respektive 2 produkter till Presidiaprodukt. En strategisk marknadsföringsplan samt informations- och marknadsföringsmaterial som speglar de budskap som det samiska näringslivet vill förmedla tas fram för dessa och de ska synliggöras på tänkbara arenor tillsammans med samiska matföretagare, en arena är matmässan Salon del Gusto i Turin.

Avslutade projekt

ProjektnamnSaami food – threats and opportunities
ProjektägareSlow Food Sápmi
SamverkanspartnerBiebmuráidu – den rullande matrajden, Sensus, Svenska Samernas Riksförbund mfl
Projektledare/kontaktpersonVictoria Harnesk
Kontaktuppgift070-223 56 10, victoria@vhjojk.se
FinansiärPawanka Fund – Indigenous Ways of knowing and learning
Projektperiod2018-2019
SammanfattningSlow Food Sápmi har på rekommendation av Samerådet fått stöd för att sammanställa tidigare projektinsatser, relevanta publikationer och kvalitetssystem i förhållande till samisk livsmedelsproduktion och omvärldens intresse för urfolks mat, mediciner och kunskap. Studien ska genomföras med ett gräsrotsperspektiv och bidra till att fler samer får upp ögonen för hälsoeffekterna av samisk mat och dess traditioner.
ProjektnamnBIEBMORÁIDU – den rullande matrajden 
ProjektägareSlow Food Sápmi
SamverkanspartnerSvenska Samernas Riksförbund, Sensus studieförbund
Projektledare/kontaktpersonAnneli Jonsson
Kontaktuppgift070-650 97 93, anneli@magnat.nu
FinansiärSametinget och Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Projektperiod2018-2020
Sammanfattning Projektets foodtruck besöker samiska orter runt om i hela Sápmi för att bygga nätverk och öka intresset för småskalig förädling av samisk mat. Vid varje stopp genomförs workshops och andra aktiviteter, dessutom skapar vi webbinarierså att den som inte är på plats eller vill uppleva aktiviteterna om och om igen. Vi kan hjälpa till med att utveckla storytelling och koncept, dokumentera traditionella recept, genomföra intervjuer om lokala traditioner, göra passande kringaktiviteter, bjuda in lokala restauranger, entreprenörer och butiker, genomföra matverkstäder med inriktning på traditionell samisk mat och nya matprodukter.
ProjektnamnFörstudie Vårt gemensamma matkulturarv i Sápmi
ProjektägareSlow Food Sápmi
SamverkanspartnerSijti Jarnge
Projektledare/kontaktpersonVictoria Harnesk
Kontaktuppgift070-223 56 10, victoria@vhjojk.se
FinansiärInterreg Nord, Sametinget
Projekttid2017
SammanfattningFörstudien kom till för fördjupat arbete med Interregprojektet “Árbi vårt gemensamma matkulturarv i Sápmi”. Projektet syftade till att formalisera samarbeten och ta fram specifika aktiviterer tillsammans med branschaktörer. 
ProjektnamnMatbok Smak på Sápmi
ProjektägareSlow Food Sápmi
SamverkanspartnerProjekten Luonddu Biebmu och Njalle. Samernas utbildningscentrum, Renlycka/SSR mfl.
Projektledare/kontaktpersonVictoria Harnesk
Kontaktuppgift070-223 56 10, victoria@vhjojk.se
FinansiärSametinget
Projektperiod2013-2014
SammanfattningMålet är att producera en smakfull och attraktiv bok i mindre format  om samisk mat med bilder, recept och traditioner. Boken ska väcka intresse för matresor i svenska Sápmi, ge basinformation om samer men tar framförallt sikte på att sammanföra moderna konsumenters behov och förväntningar med producenternas förutsättningar och önskemål. Syftet är att lyfta fram produkter som inte säljs i tillräcklig omfattning och att introducera nya produkter. Vi vill sprida kunskap om tillagning och traditioner, öka försäljningen och ge bättre avkastning. Insatsen syftar till att förstärka mervärdet/varumärket i mat från samiska producenter och styra försäljningen till dem för att öka deras möjligheter till en hållbar och lönsam utveckling. Projektmedel ftill Produktions-, tryck- och lanseringskostnad för matbok.
ProjektnamnLuonddu Biebmu/Naturens Mat
ProjektägareSlow Food Sápmi
SamverkanspartnerSamiskt mat- och kompetenscentrum/Samernas utbildningscentrum, Interregprojektet Njalle rihpestibe, Renlycka och Visit Sápmi, företagare, mfl
Projektledare/kontaktpersonVictoria Harnesk och Anna-Marja Kaddik
Kontaktuppgift070-223 56 10, victoria@vhjojk.se
FinansiärSametinget, Landsbygdsprogrammet
Projektperiod2012-2014
SammanfattningGenom projektet Luondu Biebmu genomfördes bland annat experimentverkstäder över hela Sápmis svenska sida där traditionell kunskap dokumenterades och nya recept utvecklades i syfte att stärka entreprenörskap och nätverk. Den samiska maten är central för den samiska identiteten och för en levande samisk kultur. Naturens villkor och årstider styr utvecklingen av mattraditionerna. Det är gemensamt för urfolk över hela världen och en källa till inspiration och hållbar utveckling. Vi sökte extra medel från Sametinget för att kunna sprida resultaten och kunde därmed ge ut boken Smak på Sápmi. Boken som blev flerfaldigt prisad finns även på engelska och har tryckts i flera upplagor. 
ProjektnamnNjalle rihpestibie – Mat i Syd
ProjektägareSlow Food Sápmi och Røyrvik kommune
SamverkanspartnerLuonddu Biebmu, Renlycka, Visit Sápmi, Gaaltije, Västerbottens läns museum, Saemien Sijte, Sijte Jarnge, Samernas utbildningscentrum, Eldrimner
Projektledare/kontaktpersonGustaf Jillker
KontaktuppgiftAnneli Jonsson, 070-650 97 93, anneli@magnat.nu
FinansiärSametinget i Sverige och Norge, Interreg IV A NORD SÁPMI. Kommuner: Nordland, Nordtröndelag, Sörtröndelag, Willhelmina, Storuman, Strömsund, Östersund, Åre, Berg och Härjedalen.
Projektperiod2012-2014
SammanfattningEtt matprojekt som tar sin utgångspunkt i det sydsamiska traditionella mathantverket. Projektet kan sammanfattas i information och utbildningsinsatser och experimentella aktiviteter som ska öka näringsbasen och öka intresset för mathantverk och samisk mat. Det sydsamiska området begränsas i Sverige till Västerbottens länsgräns i norr genom Jämtlands län ner till området Idre nya sameby i Dalarnas län. I Norge sträcker sig området från Nordlandfylke i norr genom Nord- och Sör-Tröndelag och ner till Elgå reinbeitedistrikt i Hedmark fylke i söder. Projektet samverkade med Luoddu biebmu och gav ut boken Beapmoe, en systerbok till Smak på Sápmi. Innehållsmässigt skiljer sig böckerna genom att Beapmoe har ett mer utvecklat innehåll gentemot producenter och en samisk målgrupp medan Smak på Sápmi riktar sig mer direkt mot konsumenter.
Dela på facebook
Facebook
Dela på pinterest
Pinterest
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på twitter
Twitter