Kallelse till Årskonferens, 5 juni

Årskonferens Slow Food Sápmi den 5 juni, kl. 15.00 – 17.00.

Du som är medlem anmäler dig till: anneli@slowfoodsapmi.com senast den 4 juni, 2021.

Årsredovisningen och verksamhetsberättelse samt deltagarlänk till Zoom möte skickas ut till de medlemmar som anmäler sig till Årskonferensen.
Medlemskap krävs för att delta i årsmötet.

När: 5 juni, klockan 15.00-17.00
Hur: Via Zoom länk

Ladda ner pdf Kallelse till Årskonferens för Slow Food Sápmi 5 juni, 2021

DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av presidium
a. Val av mötesordförande
b. Val av sekreterare
c. Val av två justeringspersoner
4. Godkännande av kallelse
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorns berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Slow Food Sápmis verksamhetsinriktning och kommunikationsplan.
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Fastställande av ersättningar till styrelsen, suppleanter, valberedning samt revisor.
13. Val av Slow Food Sápmis ledning samt funktionärer
a. Val av ordförande
b. Val av ledamöter
c. Val av styrelsesuppleanter
d. Val av revisorer
e. Val av valberedning
14. Tillkommande ärenden
a. Slow Food Sàpmi framtid
b. Överflyttning av Learnify kunskapsbank
c. Annonskampanjer 2021/2022
d. Medlemsvård
15. Tillkommande informations ärenden
a. Slow Food Sápmi Ropad Map 2021/2022
b. Projekt PAWANKA II – Kommunikations manual
c. Projekt Golleguolli
d. Nordic Terra Madre
e. Digital annonskampanj Sametingsvalet 2021
16. Mötets avslutande

Slow Food Sapmi